Số tiền thanh toán hàng tháng

Tùy theo tình hình tài chính, hàng tháng khách hàng có thể lựa chọn thanh toán tổng dư nợ bao gồm Dư nợ gốc, Lãi, Phí (nếu có) hoặc chỉ cần trả một số tiền lớn hơn hoặc bằng Số tiền thanh toán tối thiểu.

Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu là gì ?

  • Số tiền thanh toán tối thiểu là số tiền khách hàng phải thanh toán trong mỗi Kỳ sao kê. Số tiền này sẽ được làm tròn lên đơn vị hàng trăm nghìn và nhỏ nhất là 300.000 VND.
  • Nếu Tổng dư nợ (Dư nợ gốc + Lãi + Phí) ít hơn 300.000 VND thì số tiền thanh toán tối thiểu bằng Tổng dư nợ.
  • Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu được tính và minh họa qua hai ví dụ như sau:

Công thức tính số tiền thanh toán tối thiểu A

 

 

Công thức tính số tiền thanh toán tối thiểu B

 

Lưu ý

Nếu khách hàng thực hiện giao dịch rút tiền lần đầu tiên của thẻ trong vòng 14 Ngày trước ngày sao kê của Kỳ sao kê đầu tiên (T) thì nghĩa vụ thanh toán Số tiền thanh toán tối thiểu trong kỳ T được dời sang kỳ T+1.

T+1

Trong vòng 14 ngày trước Ngày sao kê tiếp theo (T+1), bạn thanh toán số tiền ≥ Số tiền thanh toán tối thiểu tại thời điểm thực hiện thanh toán (áp dụng cộng dồn giao dịch trong ngày thực hiện thanh toán) thì nghĩa vụ thanh toán trong kỳ T+1 được dời sang kỳ T+2.

T+2

(*) Nếu thanh toán dư nợ trong thời gian 14 ngày trước Ngày sao kê của kỳ T+1 thì số tiền thanh toán này được xem là khoản trả thêm và bạn vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ thanh toán Số tiền thanh toán tối thiểu ở Ngày sao kê của kỳ T+1.