Tra cứu thông tin thanh toán

Khách hàng có thể tra cứu thông tin liên quan đến khoản vay của mình thông qua 3 cách sau: