Số tiền thanh toán hàng tháng

Tùy theo tình hình tài chính của Quý khách, hàng tháng Quý khách có thể lựa chọn thanh toán tổng dư nợ (bao gồm tổng số tiền vay, lãi, phí ATM) hoặc chỉ cần trả một số tiền lớn hơn hoặc bằng Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu.

Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu là gì ?

  • Là số tiền mà Quý khách hàng tháng cần thanh toán vào đúng Ngày thanh toán dư nợ thẻ.

  • Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu được tính như sau:

  • Nếu sau Ngày thanh toán dư nợ thẻ, Quý khách chưa thanh toán Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu nói trên thì Quý khách có nghĩa vụ thanh toán một số tiền lớn hơn hoặc bằng Số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu trong thời gian 20 ngày tiếp theo.

Số tiền yêu cầu thanh toán trong thời gian 20 ngày tiếp theo sau ngày thanh toán dư nợ thẻ được tính:

Chú ý

Nếu bạn vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán trong 20 ngày tiếp theo sau ngày thanh toán dư nợ thẻ thì:

  • Bạn sẽ được yêu cầu thanh toán Tổng dư nợ, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và lãi, phí ATM phát sinh (nếu có).
  • Từ ngày thứ 21 sau ngày thanh toán dư nợ thẻ, toàn bộ dư nợ gốc của bạn sẽ bị chuyển quá hạn, và VietCredit sẽ áp dụng Lãi suất quá hạn (bằng 150% lãi suất trong hạn) theo quy định của pháp luật.
  • Thẻ của bạn sẽ bị khóa tạm thời và không thể tiếp tục sử dụng cho đến khi bạn thực hiện thanh toán Tổng dư nợ.
  • Từ ngày thứ 90 sau khi toàn bộ dư nợ gốc của bạn bị chuyển quá hạn, thẻ của bạn sẽ bị khoá vĩnh viễn nếu bạn chưa thực hiện Tổng dư nợ.