CHÍNH SÁCH
RIÊNG TƯ
Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt (“VietCredit”) trân trọng sự riêng tư và đề cao việc bảo mật Dữ liệu cá nhân theo đúng quy định pháp luật,
bất kể Quý khách là Khách hàng của VietCredit, đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VietCredit hay người dùng đã/đang đăng ký
tài khoản/truy cập các website, ứng dụng VietCredit.
Bằng việc đăng ký và/hoặc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của VietCredit hoặc bằng cách đồng ý cho VietCredit sử dụng Dữ liệu cá nhân,
Quý khách đã đọc, hiểu và tự nguyện đồng ý các nội dung tại Chính sách riêng tư này.
Chính sách riêng tư này được đăng tải ngày 29/06/2023 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2023, theo các nội dung cụ thể sau:
1. GIỚI THIỆU CHUNG
Chính sách riêng tư này (“Chính sách”) đề cập và làm rõ về:
Loại Dữ liệu cá nhân mà VietCredit thu thập và xử lý;
Mục đích thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân;
Các bên (tổ chức, cá nhân) được chia sẻ và xử lý Dữ liệu cá nhân;
Các quyền, nghĩa vụ của Quý khách đối với Dữ liệu cá nhân;
Một số điều khoản khác.
Bằng việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (chẳng hạn như thông tin của người tham chiếu, người phụ thuộc, vợ/chồng, con,
cha mẹ, bạn bè, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp hoặc cá nhân khác có liên quan
của Quý khách) cho VietCredit, Quý khách cam kết bảo đảm rằng Quý khách đã được sự đồng ý của bên thứ ba đó để cung cấp cho
VietCredit (bao gồm nhưng không giới hạn việc thu thập, xử lý và tiết lộ) các Dữ liệu cá nhân cho các mục đích được nêu tại Chính sách này.
VietCredit hành động với cách Bên kiểm soát xử Dữ liệu nhân VietCredit thu thập được từ Quý khách trong suốt quá trình
VietCredit tư vấn, giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Quý khách. Điều này có nghĩa rằng, VietCredit có quyền quyết định mục đích
phương tiện xử lý Dữ liệu cá nhân.
VietCredit mong Quý khách hiểu rằng, Chính sách riêng tư này nhằm giúp Quý khách hiểu loại Dữ liệu nhân nào của Quý khách được
VietCredit thu thập và xử lý cho các mục đích nêu tại Chính sách này.
Chính sách này là tuyên bố cam kết bảo mật thông tin của VietCredit đối với Quý khách.
2. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ
Việc sửa đổi, bổ sung Chính sách riêng tư này do VietCredit chủ động thực hiện và có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải công khai trên ứng dụng
và/hoặc website của VietCredit và/hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho VietCredit hoặc bất kỳ phương tiện nào khác được VietCredit
triển khai trong từng thời kỳ.
3. CÁC LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP VÀ XỬ LÝ
“Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với
một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
3.1 Dữ liệu cá nhân cơ bản gồm:
a. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
b. Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
c. Giới tính;
d. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
e. Quốc tịch;
f. Hình ảnh/âm thanh của cá nhân bao gồm bản ghi hình khi khách hàng thực hiện cuộc gọi video Call trong quy trình thẩm định, phê duyệt, khởi tạo,
kích hoạt và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VietCredit; thông tin có được từ các hệ thống an ninh (kể cả bản ghi lại hình ảnh của Quý khách
trên truyền hình mạch kín (máy quay giám sát CCTV);
g. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
h. Tình trạng hôn nhân;
i.Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
j. Thông tin về tài khoản số của cá nhân; Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
k. Chi tiết truy cập các trang mạng và ứng dụng của VietCredit, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu về vị trí, dữ liệu về giao thông và dữ liệu
về liên lạc khác (như địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP)), và các nguồn thông tin được truy cập;
l. Dữ liệu được tạo lập từ kết quả cung cấp sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu về cách Quý khách quản sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do
VietCredit cung cấp; hành vi, hoạt động, hoặc sở thích của Quý khách được thể hiện trên các nền tảng kỹ thuật số;
m. Thông tin liên quan công việc, quá trình học tập, nghề nghiệp, mức lương, thu nhập;
MỤC A: QUY ĐỊNH CHUNG
n. Các thông tin về danh bạ, lịch, phương tiện, hình ảnh, video, tệp, bộ nhớ, các ứng dụng đã cài đặt các nội dung nghe nhìn trên
điện thoại/thiết bị;
o. Dữ liệu nhân khác liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của VietCredit;
p. Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.
3.2 Dữ liệu nhân nhạy cảm gồm:
a. Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;
b. Tình trạng sức khỏe đời được ghi trong hồ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
c. Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
d. Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc được của nhân;
e. Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của nhân;
f. Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các quan thực thi pháp luật;
g. Thông tin Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức
được phép khác, gồm: thông tin định danh Khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về
tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, nhân bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng
dịch vụ trung gian thanh toán;
h. Dữ liệu về vị trí của nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
i.Dữ liệu nhân khác được pháp luật quy định đặc thù cần biện pháp bảo mật cần thiết.
4. NGUỒN PHƯƠNG THỨC THU THẬP, XỬ DỮ LIỆU NHÂN
VietCredit Bên xử dữ liệu VietCredit sdụng, thể thu thập xử Dữ liệu nhân nêu trên từ Q khách khi Q khách yêu cầu, hoặc
trong quá trình VietCredit cung cấp cho Quý khách bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào từ nhiều nguồn đa dạng, bao gồm nhưng không giới hạn:
a. Thông qua quan hệ giữa VietCredit Quý khách, dụ thông tin Quý khách cung cấp cho VietCredit trong các văn bản đăng hoặc
các tài liệu hỗ trợ giao dịch, khi Quý khách sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của VietCredit; khi tham gia các khảo sát, sự cạnh tranh các
chương trình chăm sóc khách hàng, chương trình khuyến mại dành cho Khách hàng trong quá trình đánh giá tài chính;
b. Thông qua liên hệ, trao đổi bằng lời nói và/hoặc bằng văn bản của Quý khách với VietCredit và/hoặc bên thứ ba được VietCredit sử dụng
dịch vụ hoặc ủy quyền;
c. Tcác Nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, thương nhân các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các bên vấn về khảo sát,
truyền thông mạng hội, tiếp thị, tham chiếu thông tin tín dụng, ngăn ngừa gian lận, tập hợp dữ liệu; bên hỗ trợ sở hạ tầng phương tiện
các bên thứ ba khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của VietCredit;
d. Tcác bên thứ ba khác quan hệ với Quý khách, như người sử dụng lao động, đồng shữu tài khoản, bên bảo lãnh, bên cung cấp biện pháp
bảo đảm, đồng đối tác, đồng quản lý;
e. Từ Ngân hàng nhà nước, bất kỳ bên cung cấp báo cáo tín dụng, bên cung cấp tham chiếu tín dụng các quan nhà nước thẩm quyền
hoặc thông tin thu thập từ bất kỳ nguồn công cộng sẵn có, các hướng dẫn, quan đăng khác tại Việt Nam hoặc nước ngoài;
f. Thông qua các đoạn phim lưu trữ từ máy quay giám sát (CCTV) của VietCredit hoặc thông qua các đoạn phim lưu trữ trong quá trình thẩm định/
phê duyệt/ khởi tạo /kích hoạt sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VietCredit;
g. Từ hoạt động phân tích Quý khách sử dụng quản các tài khoản/tiện ích của Quý khách tại các Tổ chức tín dụng, từ các giao dịch
Quý khách thực hiện từ khoản thanh toán được thực hiện từ/đến các tài khoản/tiện ích của Quý khách;
h. Thông qua các tập tin được tạo ra bởi trang mạng Quý khách truy cập (cookie) hoặc các thiết bị/công cụ giám sát tương tự;
i.Tnhững nguồn của bên thứ ba, Quý khách đồng ý việc thu thập hoặc những nguồn việc thu thập được pháp luật yêu cầu/cho phép;
j. VietCredit những người đại diện cho VietCredit thể ghi lại và/hoặc quản các hệ thống thông tin liên lạc (bao gồm điện thoại, các
hội thoại qua điện thoại cố định điện thoại di động, thư điện tử, tin nhắn, phòng trò chuyện, fax các phương tiện liên lạc điện tử khác)
giữa Quý khách, đại diện theo ủy quyền hoặc được cho phép, nhân viên, bên vấn nhà thầu của Quý khách các thực thể liên kết khác
của Q khách (tùy từng trường hợp) với nhân viên, đại lý, bên vấn, nhà thầu hoặc nhân sự khác các nhân không thuộc VietCredit (ví dụ
nhân viên của khách hàng của VietCredit). VietCredit chỉ thực hiện những hoạt động nêu trên trong phạm vi pháp luật áp dụng cho phép nhằm
phục vụ cho những mục đích hợp pháp hoặc những mục đích pháp luật cho phép hoặc yêu cầu. VietCredit thu thập Dữ liệu nhân này
một số do bao gồm nhưng không giới hạn: cho mục đích ghi chép lại; tuân thủ với pháp luật quy định áp dụng; tuân thủ các thủ tục
chính sách nội bộ; tạo điều kiện cho việc quản hỗ trợ khách hàng; hỗ trợ mục đích bảo mật, phòng ngừa tội phạm chống gian lận; điều tra hoặc
phát hiện việc sử dụng trái phép hoặc lạm dụng các dịch vụ, hệ thống hoặc tài liệu khác của VietCredit.
1. GIỚI THIỆU CHUNG
Chính sách riêng tư này (“Chính sách”) đề cập và làm rõ về:
Loại Dữ liệu cá nhân mà VietCredit thu thập và xử lý;
Mục đích thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân;
Các bên (tổ chức, cá nhân) được chia sẻ và xử lý Dữ liệu cá nhân;
Các quyền, nghĩa vụ của Quý khách đối với Dữ liệu cá nhân;
Một số điều khoản khác.
Bằng việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của một bên thứ ba (chẳng hạn như thông tin của người tham chiếu, người phụ thuộc, vợ/chồng, con,
cha mẹ, bạn bè, bên thụ hưởng, người được ủy quyền, đối tác, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp hoặc cá nhân khác có liên quan
của Quý khách) cho VietCredit, Quý khách cam kết bảo đảm rằng Quý khách đã được sự đồng ý của bên thứ ba đó để cung cấp cho
VietCredit (bao gồm nhưng không giới hạn việc thu thập, xử lý và tiết lộ) các Dữ liệu cá nhân cho các mục đích được nêu tại Chính sách này.
VietCredit hành động với tư cách Bên kiểm soát xử Dữ liệu nhân VietCredit thu thập được từ Quý khách trong suốt quá trình
VietCredit tư vấn, giới thiệu, cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Quý khách. Điều này có nghĩa rằng, VietCredit có quyền quyết định mục đích và
phương tiện xử lý Dữ liệu cá nhân.
VietCredit mong Quý khách hiểu rằng, Chính sách riêng tư này nhằm giúp Quý khách hiểu loại Dữ liệu nhân nào của Quý khách được
VietCredit thu thập và xử lý cho các mục đích nêu tại Chính sách này.
Chính sách này là tuyên bố cam kết bảo mật thông tin của VietCredit đối với Quý khách.
2. CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ
Việc sửa đổi, bổ sung Chính sách riêng tư này do VietCredit chủ động thực hiện và có hiệu lực ngay sau khi được đăng tải công khai trên ứng dụng
và/hoặc website của VietCredit và/hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho VietCredit hoặc bất kỳ phương tiện nào khác được VietCredit
triển khai trong từng thời kỳ.
3. CÁC LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN ĐƯỢC THU THẬP VÀ XỬ LÝ
“Dữ liệu cá nhân” là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với
một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
3.1 Dữ liệu cá nhân cơ bản gồm:
a. Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
b. Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích;
c. Giới tính;
d. Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
e. Quốc tịch;
f. Hình ảnh/âm thanh của cá nhân bao gồm bản ghi hình khi khách hàng thực hiện cuộc gọi video Call trong quy trình thẩm định, phê duyệt, khởi tạo,
kích hoạt và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VietCredit; thông tin có được từ các hệ thống an ninh (kể cả bản ghi lại hình ảnh của Quý khách
trên truyền hình mạch kín (máy quay giám sát – CCTV);
g. Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế;
h. Tình trạng hôn nhân;
i.Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái);
j. Thông tin về tài khoản số của cá nhân; Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng;
k. Chi tiết truy cập các trang mạng và ứng dụng của VietCredit, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu về vị trí, dữ liệu về giao thông và dữ liệu
về liên lạc khác (như địa chỉ giao thức internet (địa chỉ IP)), và các nguồn thông tin được truy cập;
l. Dữ liệu được tạo lập từ kết quả cung cấp sản phẩm, dịch vụ, dữ liệu về cách Quý khách quản sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do
VietCredit cung cấp; hành vi, hoạt động, hoặc sở thích của Quý khách được thể hiện trên các nền tảng kỹ thuật số;
m. Thông tin liên quan công việc, quá trình học tập, nghề nghiệp, mức lương, thu nhập;
1. CÁC MỤC ĐÍCH THU THẬP VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Xử lý Dữ liệu nhân một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa,
công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu cá nhân
hoặc các hành động khác có liên quan.
VietCredit thu thập và xử lý Dữ liệu cá nhân của Quý khách để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và xử lý các yêu cầu của Quý khách, bao gồm
nhưng không giới hạn các mục đích chi tiết sau đây:
Xử lý yêu cầu của Quý khách để chấp thuận và đồng ý Quý khách được sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VietCredit (bao gồm nhưng không
giới hạn sản phẩm của bên thứ ba mà VietCredit tư vấn, giới thiệu, phân phối, ví dụ: Đại lý bảo hiểm…);
Thực hiện quy trình xác minh thông tin, xác thực danh tính của Quý khách; xác minh tính chính xác, đầy đủ của các dữ liệu được Quý khách
cung cấp;
Kiểm tra và đánh giá rủi ro nhằm đảm bảo thỏa điều kiện về quy trình, chính sách cung cấp sản phẩm, dịch vụ của VietCredit;
Thẩm định hồ sơ tín dụng, đánh giá tín nhiệm, rủi ro tín dụng, chấm điểm, xếp hạng tín dụng của Quý khách và khả năng đạt điều kiện đối với
việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VietCredit;
MỤC B. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ
n. Các thông tin về danh bạ, lịch, phương tiện, hình ảnh, video, tệp, bộ nhớ, các ứng dụng đã cài đặt và các nội dung nghe nhìn trên
điện thoại/thiết bị;
o. Dữ liệu cá nhân khác liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của VietCredit;
p. Các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể.
3.2 Dữ liệu cá nhân nhạy cảm gồm:
a. Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo;
b. Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu;
c. Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc;
d. Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân;
e. Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân;
f. Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
g. Thông tin Khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức
được phép khác, gồm: thông tin định danh Khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về
tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng
dịch vụ trung gian thanh toán;
h. Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị;
i.Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.
4. NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC THU THẬP, XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
VietCredit Bên xử lý dữ liệu mà VietCredit sử dụng, có thể thu thập và xử Dữ liệu nhân nêu trên từ Quý khách khi Quý khách yêu cầu, hoặc
trong quá trình VietCredit cung cấp cho Quý khách bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào và từ nhiều nguồn đa dạng, bao gồm nhưng không giới hạn:
a. Thông qua quan hệ giữa VietCredit và Quý khách, ví dụ thông tin mà Quý khách cung cấp cho VietCredit trong các văn bản đăng ký hoặc
các tài liệu hỗ trợ giao dịch, khi Quý khách sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của VietCredit; khi tham gia các khảo sát, sự cạnh tranh các
chương trình chăm sóc khách hàng, chương trình khuyến mại dành cho Khách hàng và trong quá trình đánh giá tài chính;
b. Thông qua liên hệ, trao đổi bằng lời nói và/hoặc bằng văn bản của Quý khách với VietCredit và/hoặc bên thứ ba được VietCredit sử dụng
dịch vụ hoặc ủy quyền;
c. Từ các Nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, thương nhân và các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn các bên tư vấn về khảo sát,
truyền thông mạng xã hội, tiếp thị, tham chiếu thông tin tín dụng, ngăn ngừa gian lận, tập hợp dữ liệu; bên hỗ trợ cơ sở hạ tầng và phương tiện
và các bên thứ ba khác liên quan đến hoạt động kinh doanh của VietCredit;
d. Từ các bên thứ ba khác có quan hệ với Quý khách, như người sử dụng lao động, đồng sở hữu tài khoản, bên bảo lãnh, bên cung cấp biện pháp
bảo đảm, đồng đối tác, đồng quản lý;
e. Từ Ngân hàng nhà nước, bất kỳ bên cung cấp báo cáo tín dụng, bên cung cấp tham chiếu tín dụng và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
hoặc thông tin thu thập từ bất kỳ nguồn công cộng sẵn có, các hướng dẫn, cơ quan đăng ký khác tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài;
f. Thông qua các đoạn phim lưu trữ từ máy quay giám sát (CCTV) của VietCredit hoặc thông qua các đoạn phim lưu trữ trong quá trình thẩm định/
phê duyệt/ khởi tạo /kích hoạt và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của VietCredit;
g. Từ hoạt động phân tích Quý khách sử dụng và quản lý các tài khoản/tiện ích của Quý khách tại các Tổ chức tín dụng, từ các giao dịch mà
Quý khách thực hiện và từ khoản thanh toán được thực hiện từ/đến các tài khoản/tiện ích của Quý khách;
h. Thông qua các tập tin được tạo ra bởi trang mạng mà Quý khách truy cập (cookie) hoặc các thiết bị/công cụ giám sát tương tự;
i.Từ những nguồn của bên thứ ba, mà Quý khách đồng ý việc thu thập hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu/cho phép;
j. VietCredit và những người đại diện cho VietCredit có thể ghi lại và/hoặc quản các hệ thống thông tin liên lạc (bao gồm điện thoại, các
hội thoại qua điện thoại cố định và điện thoại di động, thư điện tử, tin nhắn, phòng trò chuyện, fax và các phương tiện liên lạc điện tử khác)
giữa Quý khách, đại diện theo ủy quyền hoặc được cho phép, nhân viên, bên tư vấn và nhà thầu của Quý khách và các thực thể liên kết khác
của Quý khách (tùy từng trường hợp) với nhân viên, đại lý, bên tư vấn, nhà thầu hoặc nhân sự khác và các cá nhân không thuộc VietCredit (ví dụ
nhân viên của khách hàng của VietCredit). VietCredit chỉ thực hiện những hoạt động nêu trên trong phạm vi pháp luật áp dụng cho phép nhằm
phục vụ cho những mục đích hợp pháp hoặc những mục đích mà pháp luật cho phép hoặc yêu cầu. VietCredit thu thập Dữ liệu cá nhân này
vì một số lý do bao gồm nhưng không giới hạn: cho mục đích ghi chép lại; tuân thủ với pháp luật và quy định áp dụng; tuân thủ các thủ tục
chính sách nội bộ; tạo điều kiện cho việc quản hỗ trợ khách hàng; hỗ trợ mục đích bảo mật, phòng ngừa tội phạm và chống gian lận; điều tra hoặc
phát hiện việc sử dụng trái phép hoặc lạm dụng các dịch vụ, hệ thống hoặc tài liệu khác của VietCredit.
Thực hiện kiểm tra, tra cứu thông qua các tổ chức như tổ chức tín dụng, công ty hỗ trợ tìm kiếm hoặc thông tin đã được công bố;
Cung cấp sản phẩm, dịch vụ của VietCredit đến Quý khách;
Để giải đáp các thắc mắc hoặc phản hồi tới Quý khách về bất kỳ vấn đề nào Quý khách gặp phải trong quá trình sử dụng sản phẩm,
dịch vụ của VietCredit cũng như các sản phẩm, dịch vụ khác do bên thứ ba cung cấp bởi VietCredit;
Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh doanh nhằm phát triển, cải tiến các quy trình, hoạt động quảng cáo, thông báo, xác minh,
an toàn và tuân thủ, phân tích và quản nhu cầu Khách hàng, nâng cao chất lượng các sản phẩm, dịch vụ và/hoặc thực hiện các hoạt động
quảng cáo, tiếp thị với tần suất không quá 05 lần/ngày thông qua các phương thức như: SMS, cuộc gọi, thông báo trên App và/hoặc
phương thức khác theo quy định VietCredit triển khai trong từng thời kỳ;
Phục vụ cho biện pháp nhắc nhở, đôn đốc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật;
Để phục vụ cho mục đích quản lý nội bộ, kiểm toán, quản lý rủi ro và tuân thủ cũng như để phục vụ việc cung cấp cho các cơ quan nhà nước
khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật, lập các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động và/hoặc các loại báo cáo liên quan khác do pháp luật
quy định;
Nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến bất kỳ sản phẩm, dịch vụ do VietCredit cung cấp;
Bảo vệ lợi ích hợp pháp của VietCredit và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan bao gồm ngăn chặn hành vi gian lận, tội phạm tài chính
và/hoặc các tội phạm khác;
Để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của VietCredit với Quý khách theo các thỏa thuận đã xác lập với Quý khách;
Cho các đối tác/bên cung cấp dịch vụ của VietCredit;
Cho bất kỳ mục đích nào khác được yêu cầu hoặc cho phép bởi bất kỳ luật, quy định, hướng dẫn và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
Các mục đích hợp lý và hợp pháp khác do VietCredit xác định trong từng thời kỳ.
VietCredit sẽ yêu cầu sự cho phép của Quý khách trước khi sử dụng Dữ liệu cá nhân của Quý khách cho mục đích khác ngoài các mục đích
đã được nêu tại Chính sách riêng tư này tại các điều khoản bảo mật trong (các) thỏa thuận của Quý khách với VietCredit hoặc bên thứ ba cung cấp
dịch vụ của VietCredit.
2. CÁC BÊN ĐƯỢC CHIA SẺ VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN
Để phục vụ cho các mục đích như được đề cập tại Khoản 1 Mục B của Chính sách này, VietCredit có thể chia sẻ các Dữ liệu cá nhân của Quý khách
hoặc Dữ liệu cá nhân của các bên thứ ba liên quan đến Quý khách, cho các bên dưới đây trong và/hoặc ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam:
Nội bộ VietCredit nhằm quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh, hỗ trợ cải tiến sản phẩm và dịch vụ bao gồm người quản lý, người lao động
của VietCredit được giao nhiệm vụ phụ trách việc chăm sóc và phục vụ Quý khách;
Các dự án do VietCredit chủ trì hoặc phối hợp với các bên thứ ba cung cấp dịch vụ khác triển khai thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn
các mục đích như phát triển các sản phẩm mới phục vụ Quý khách; và/hoặc cập nhật thay đổi các hệ thống để phù hợp với nhu cầu chiến lược
kinh doanh của VietCredit theo từng thời kỳ; và/hoặc để nâng cao năng lực và đáp ứng khả năng phục vụ Quý khách tốt hơn; và/hoặc triển
khai các hệ thống và chức năng nhằm đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của các đơn vị giám sát có thẩm quyền của Nhà nước và để tuân thủ các
yêu cầu của pháp luật;
VietCredit thể cung cấp Dữ liệu cá nhân của Quý khách cho bất kỳ đơn vị thành viên nào của VietCredit và/hoặc bất kỳ nhân/tổ chức mà
VietCredit có thể xét thấy là cần thiết và hợp lý với các mục đích nêu tại Khoản 1 Mục B của Chính sách này, bao gồm các tổ chức có chức
năng cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng và/hoặc đánh giá tín nhiệm hoạt động hợp pháp tại Việt Nam như Công ty Cổ phần thông tin tín dụng
(PCB), Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102547296, đăng ký lần đầu ngày 27/11/2007; các cơ quan có thẩm quyền, các nhà cung cấp
dịch vụ, bên đối tác thứ ba, đối tác kinh doanh mà VietCredit quan hệ giao dịch trong quá trình hoạt động của VietCredit. Việc cung cấp
thông tin này hoàn toàn không mục đích thương mại hoặc trục lợi nhằm cung cấp, cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ của VietCredit
đáp ứng được nhu cầu của Quý khách;
Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ để giúp VietCredit vận hành nghiệp vụ xử lý hồ sơ, vận hành website, ứng dụng hoặc thiết bị, cung cấp cho
Quý khách các sản phẩm, dịch vụ Quý khách yêu cầu (bao gồm nhưng không giới hạn các công ty bảo hiểm, tổ chức tín dụng khác, bên thứ ba khác
cung cấp dịch vụ hành chính, thư từ, tiếp thị qua điện thoại, bán hàng trực tiếp, viễn thông, quy trình kinh doanh, du lịch, thị thực, quản trị tri thức,
quản trị nhân sự, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, máy tính, thanh toán, thu hồi nợ, thu hộ, chi hộ, hỗ trợ thanh toán, tham chiếu tín dụng và
các kiểm tra lý lịch khác, lưu ký nhận tiền gửi, thẻ vật lý, văn thư, nghiên cứu thị trường, mô hình hóa dữ liệu, đổi thưởng, lưu trữ và quản lý hồ sơ,
nhập liệu, sàng lọc trước và xác minh, pháp lý, trang mạng hoặc phương tiện truyền thông xã hội, thư điện tử, kết nối mạng, điện thoại, cơ sở
hạ tầng và hỗ trợ công nghệ, quản lý lực lượng lao động, báo cáo rủi ro, quyết định tín dụng, an toàn thông tin, duy trì phần mềm và giấy phép,
trung tâm dữ liệu, hội thoại, hội thảo và các dịch vụ tư vấn và/hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến, hoặc để hỗ trợ cho việc vận hành hoạt động
kinh doanh của VietCredit);
Các đối tác kinh doanh, bên tổ chức chương trình, sự kiện, dịch vụ quảng cáo;
Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán bên ngoài, bao gồm: Cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn …;
Các cơ quan phòng chống tội phạm tài chính, cơ quan thực thi pháp luật trong nước và nước ngoài, cơ quan chức năng có thẩm quyền theo
quy định pháp luật như: Cơ quan điều tra, Công an, Tòa án, Trọng tài, Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ….;
Các bên thứ ba mà Quý khách đồng ý hoặc VietCredit có cơ sở pháp lý để chia sẻ Dữ liệu cá nhân của Quý khách.
Ngoài các bên đã nêu ở trên, VietCredit sẽ không tiết lộ Dữ liệu cá nhân của Quý khách cho bất kỳ bên nào khác, ngoại trừ:
Khi có sự đồng ý của Quý khách;
Khi VietCredit được yêu cầu hoặc được phép tiết lộ theo quy định pháp luật;
Khi VietCredit được yêu cầu hoặc cho phép theo Quyết định của Tòa án/Trọng tài và/hoặc Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
Khi VietCredit chuyển giao quyền và nghĩa vụ theo các thỏa thuận giữa Quý khách và VietCredit; và/hoặc;
Khi VietCredit buộc phải đáp ứng nghĩa vụ của mình với bất kỳ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
3. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA QUÝ KHÁCH LIÊN QUAN ĐẾN DỮ LIỆU CÁ NHÂN
VietCredit có thể hỗ trợ Quý khách truy cập và chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của Quý khách mà VietCredit xử lý;
VietCredit dựa vào Dữ liệu cá nhân của Quý khách để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ đến Quý khách, do đó Quý khách cần đảm bảo rằng tại
mọi thời điểm, các Dữ liệu nhân do Quý khách cung cấp cho VietCredit đúng, chính xác đầy đủ. Quý khách cập nhật kịp thời tất cả các
thay đổi đối với các Dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho VietCredit;
Khi Quý khách cho rằng Dữ liệu cá nhân của mình cung cấp cho VietCredit là chưa chính xác, không đầy đủ, gây hiểu nhầm hoặc không cập nhật,
Quý khách có thể yêu cầu VietCredit điều chỉnh/cập nhật thông qua các thông tin nêu tại khoản 5, mục B, Chính sách này hoặc các kênh khác
VietCredit có thể thiết lập trong từng thời kỳ;
VietCredit bằng sự nỗ lực hợp lý, sẽ tuân thủ các yêu cầu cung cấp, truy cập hoặc chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của Quý khách trong vòng 72 giờ
kể từ khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh, hợp lệ và phí xử liên quan (nếu có) từ Quý khách, tùy thuộc vào quyền của VietCredit được viện dẫn đến
bất kỳ sự miễn trừ và/hoặc ngoại lệ nào theo quy định pháp luật;
Xin lưu ý rằng, VietCredit thể từ chối quyền truy cập vào Dữ liệu nhân của Quý khách trong một số trường hợp nhất định, dụ khi
VietCredit không thể xác nhận danh tính của Quý khách hoặc khi dữ liệu được yêu cầu có tính chất thương mại bí mật hoặc trong trường hợp
VietCredit nhận được nhiều yêu cầu lặp lại đối với cùng một dữ liệu. Tuy nhiên, VietCredit sẽ thông báo đến Quý khách lý do không đồng ý với
yêu cầu của Quý khách;
Cũng xin lưu ý rằng, VietCredit có thể, bằng quyết định của mình, cho phép chỉnh sửa/cập nhật theo yêu cầu và/hoặc có thể yêu cầu thêm tài liệu
chứng minh về Dữ liệu cá nhân cập nhật/mới từ Quý khách để tránh gian lận và không chính xác;
Quý khách có thể rút lại sự đồng ý của mình đối với bất kỳ hoặc tất cả các Dữ liệu cá nhân cho các mục đích nêu trong Chính sách này bằng
văn bản hoặc hình thức khác được VietCredit chấp nhận. Nếu Quý khách rút lại sự đồng ý của mình và tùy thuộc vào bản chất yêu cầu của Quý khách,
VietCredit có thể sẽ không tiếp tục cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của VietCredit đến Quý khách. Việc rút lại sự đồng ý này được xem là sự
chấm dứt từ phía Quý khách cho bất kỳ mối quan hệ nào Quý khách với VietCredit vi phạm nghĩa vụ hoặc cam kết theo các Hợp đồng/
văn bản của Quý khách với VietCredit; đồng thời VietCredit bảo lưu rõ ràng các quyền biện pháp khắc phục của VietCredit trong những
trường hợp đó;
Không ảnh hưởng đến những điều trên, Quý khách đồng ý và thừa nhận rằng bất kỳ sự rút lại đồng ý nào theo các điều khoản được nêu trong
Chính sách này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ sự đồng ý nào Quý khách đã với VietCredit đối với việc sử dụng các số điện thoại Việt Nam,
các thư điện tử và các Dữ liệu cá nhân khác của Quý khách để nhận các thông tin tiếp thị hoặc quảng cáo.
4. LƯU TRỮ VÀ BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA QUÝ KHÁCH
VietCredit cam kết lưu trữ và bảo mật Dữ liệu cá nhân của Quý khách một cách an toàn và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Tất cả các
bên thứ ba được phép truy cập, xử lý Dữ liệu cá nhân của Quý khách được quy định trong Chính sách riêng tư này được yêu cầu phải tuân thủ
các nghĩa vụ bảo mật của VietCredit.
VietCredit thực hiện các phương pháp xử lý dữ liệu phù hợp cũng như các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức thích hợp, để tránh việc truy cập,
đọc, sử dụng, thay đổi, cung cấp, phá hủy trái phép hoặc các quá trình xử lý Dữ liệu cá nhân khác.
Quý khách cần đảm bảo Tên đăng nhập và Mật khẩu của Quý khách sẽ không được cố ý hoặc vô ý chia sẻ hoặc cung cấp hoặc tạo điều kiện
thuận lợi cho việc sử dụng những thông tin này một cách trái phép.
VietCredit lưu trữ Dữ liệu cá nhân của Quý khách trong khoảng thời gian được yêu cầu trong mối quan hệ với Quý khách nhằm phục vụ cho
các mục đích được nêu tại Khoản 1 Mục B Chính sách này, trừ khi thời gian lưu trữ Dữ liệu cá nhân lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi
các quy định pháp luật hiện hành.
Tại đây, Quý khách hiểu đồng ý rằng việc lưu trữ và xử Dữ liệu cá nhân của Quý khách theo Chính sách này thể được thực hiện tại Việt Nam
và/hoặc ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
5. LIÊN HỆ
Quý khách vui lòng liên hệ với VietCredit về Chính sách riêng tư này và/hoặc bất kỳ tư vấn nào theo thông tin sau:
CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN TÍN VIỆT
Hội sở: Tầng 17, Tòa nhà Mipec Tower, Số 229 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội, Việt Nam
Hotline: 1900 6515
Email: phucvu247@vietcredit.com.vn