Ngày thanh toán dư nợ Thẻ Vay VietCredit

Khi đăng ký Thẻ Vay, Quý khách hãy chọn một ngày cố định trong tháng để thanh toán dư nợ Thẻ Vay. 

Ngày thanh toán dư nợ thẻ

  • Bạn được chọn một ngày cố định từ ngày 02 đến ngày 28 trong tháng để cam kết thanh toán dư nợ Thẻ Vay và không được thay đổi ngày thanh toán dư nợ thẻ đã đăng ký ban đầu.

  • Nếu bạn không thanh toán số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu vào đúng ngày thanh toán dư nợ thẻ đã chọn thì bạn đã vi phạm cam kết với VietCredit. Việc thanh toán đúng ngày thanh toán dư nợ thẻ giúp bạn tránh tình huống có thẻ phát sinh về việc phải thanh toán toàn bộ Tổng dư nợ, bị tính lãi quá hạn và thẻ bị khóa.

Thanh toán dư nợ

  • Nếu bạn thực hiện giao dịch rút tiền lần đầu tiên của Thẻ trong vòng 15 ngày trước ngày thanh toán dư nợ thẻ thì nghĩa vụ thanh toán trong kỳ T được dời sang kỳ T+1.
  • Nếu bạn đã hoàn thành nghĩa vụ thanh toán cho các giao dịch phát sinh trong kỳ sao kê trước (T), và trong vòng 15 ngày trước ngày thanh toán tiếp theo (T+1), bạn thanh toán số tiền ≥ số tiền yêu cầu thanh toán tối thiểu tại thời điểm thực hiện thanh toán (tính trong 1 giao dịch và không áp dụng cộng dồn) thì nghĩa vụ thanh toán trong kỳ T+1 được dời sang kỳ T+2.

(*) Nếu thanh toán dư nợ trong thời gian trước 15 ngày trước ngày thanh toán dư nợ thẻ thì số tiền thanh toán này được xem là khoản trả thêm và không làm thay đổi nghĩa vụ thanh toán.